International Conference on Nano Bio Intelligence
Themes
Advanced Theranostics
Chair: Prof.Weibo CAI
Dr.Peter Qian SU
Smart materials
Chair: Prof.Jingjing DUAN
Prof.Ho Won JANG
Prof.Qingyu YAN
Materials Innovation
Chair: Prof.Baohua JIA
A/Prof.Yijiao JIANG
Healthy people
Chair: Prof.Weihua LI
Dr.Ming LI
Biotechnology innovation
Chair: Prof.Yuling WANG
Prof.Kelong FAN
Dr.Yiqing LU
Better life and intelligence
Chair: Prof.Michael SHENG
Prof.Wenlong CHENG
Dr.Sidong LIU